Ozvena.sk Advertisement
vodn strnka arrow My sme OZVENA!
tvrtok, 23 marec 2023
 
 
My sme OZVENA! Tla E-mail
Prejs na
My sme OZVENA!
Strana 2
Strana 3

Zdruenie OZVENA je mnoho rokov spoluorganiztorom medzinrodnho zborovho festivalu Vranovsk zborov slvnosti. Je tie lenom Asocicie spevckych zborov Slovenska, lenom Rady mldee Slovenska a Eurpskej zborovej federcie Europa Cantat.
Jeho tatutrna zstupkya, umeleck a organizan vedca Vilma Krauspeov je lenkou medzinrodnch i domcich port, viceprezidentkou Asocicie spevckych zborov Slovenska a v Eurpskej federcii Europa Cantat zastupuje Ozvenu a slovensk zbory.

Vetky deti v detskch spevckych zboroch a vina mldee tuduje v I. a II.cykle na Skromnej ZU, hudobn odbor predmety zborov spev, popr. slov spev, hudobn nuku, hlasov prpravu a obligtny hudobn nstroj, o vedie k dosahovaniu vyej umeleckej a interpretanej rovne spevu.

 

  
< Predol
Spoznali by ste ns?
 
Top! Top!