Súkromná ZU©  
Home arrow ©kolné, poplatky
Streda, 17 júl 2024
 
 
©kolné, poplatky PDF Tlaďż˝ E-mail

Školné a poplatky

Riaditeµstvo Súkromnej základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topµou, Dobrianskeho 1651, podµa  § 5 odstavec 5 písm. g) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodlo o výške príspevku zákonného zástupcu ľiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.

Na základe rozhodnutia zriaďovateµa, Rady školy a Rady rodičovského zdruľenia pri SZUŠ Vranov n.T. sa určuje výška  školného pre jednotlivé predmety hudobného a tanečného  odboru s účinnos»ou od 1.9.2016 nasledovne:

 

 Tanečný odbor
 štvr»ročne  28 €
 ročne 112 €  polročne
 56 €
     
Predmet zborový spev:  štvr»ročne     28 €
ročne 112 €
 polročne
 56 €
     
 Prípravné štúdium:  štvr»ročne  28 €
 ročne 112 €  polročne  56 €
     
Zborový spev + hudobný nástroj (obligátne):  
štvr»ročne  
37 €
ročne 148 €
polročne 74 €
     
Individuálne štúdium v predmete hudobný nástroj alebo sólový spev:  
štvr»ročne  
40 €
ročne 160 € polročne 80 €
     
Štúdium v dvoch predmetoch, hudobný nástroj a zborový spev:   
štvr»ročne  
42 €
ročne 168 € polročne 84 €
     
Zborový spev v II. cykle (bez HN):  polročne 20 € 
ročne 40 €    
     
Individuálne štúdium hudobného nástroja v II. cykle: štvr»ročne  
37 €
ročne 148 € polročne 74 € 
     
Zápisné pri prijímacích pohovoroch: jednorázovo 10,00 €
     

 Školné sa platí voliteµne v štvr»ročných alebo polročných splátkach. Rodič do 30.júna nahlási  vedeniu školy, v akých splátkach chce školné plati».

Zmenené ( Pondelok, 03 apríl 2017 )
 
 
Top! Top!