Ozvena.sk Advertisement
vodn strnka arrow My sme OZVENA!
Streda, 17 jl 2024
 
 
My sme OZVENA! Tla E-mail
Prejs na
My sme OZVENA!
Strana 2
Strana 3

Zdruenie spevckych zborov OZVENA m svoje sdlo vo Vranove nad Topou. Jej vzniku v roku 1994 predchdzala innos viacerch spevckych zborov pod spolonm nzvom OZVENA pri MsKS Vranov od roku 1980. Od roku 1997 zko spolupracuje so Skromnou zkladnou umeleckou kolou vo Vranove nad Topou.

V zdruen OZVENA pracuje 6 spevckych telies celkove so 140 spevkmi.

Koncertn zbory OZVENY asto inkuj na festivaloch a zborovch podujatiach doma v zahrani. Zbory sa zastnili zborovch festivalov a koncertovali vo Fnsku, Estnsku, Srbsku, Litve, Lotysku, Nemecku, Raksku, Posku, Vekej Britnii, Holandsku, Taliansku, Slovinsku, panielku, vajiarsku, eskej republike a Kanade. Z domcich vrcholnch podujat mono spomen as na Festivale slovenskej zborovej tvorby v Bratislave, na festivale V.F.Bystrho v Banskej Bystrici, na festivaloch a saiach v Martine, Brezne, Prievidzi, Trnave, Koiciach, Preove a pod. 
< Predol
Spoznali by ste ns?
 
Top! Top!